Penetration Test

Penetration Test

Pentest หรือ Penetration Test คือ การทดสอบการเจาะระบบ เป็นการจำลองการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ ซึ่งอาจถูกใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์จริงได้ การทดสอบการเจาะระบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินความปลอดภัยของระบบ โดยระบุจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ การทดสอบการเจาะระบบสามารถจำแนกออกได้เป็น 3…