Penetration Test

Pentest หรือ Penetration Test คือ การทดสอบการเจาะระบบ เป็นการจำลองการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ ซึ่งอาจถูกใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์จริงได้

การทดสอบการเจาะระบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินความปลอดภัยของระบบ โดยระบุจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์

การทดสอบการเจาะระบบสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ตามระดับความรู้ของผู้ทดสอบระบบ ได้แก่

  • Black Box Pentest เป็นการทดสอบระบบโดยที่ผู้ทดสอบไม่มีข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับระบบมาก่อน เป็นการจำลองการโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีจริง ๆ
  • Gray Box Pentest เป็นการทดสอบระบบโดยที่ผู้ทดสอบมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับระบบ เช่น โครงสร้างเครือข่าย รายชื่อเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
  • White Box Pentest เป็นการทดสอบระบบโดยที่ผู้ทดสอบมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับระบบ เช่น รหัสโปรแกรม โครงสร้างฐานข้อมูล เป็นต้น

การทดสอบการเจาะระบบมีความสำคัญต่อองค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถระบุช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบได้ก่อนจะถูกโจมตีจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือทรัพย์สินขององค์กรได้

ประโยชน์ของการทดสอบการเจาะระบบ ได้แก่

  • ช่วยให้องค์กรสามารถระบุช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบได้ก่อนจะถูกโจมตีจริง
  • ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์
  • ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

องค์กรควรพิจารณาทำการทดสอบการเจาะระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยอยู่เสมอ