Cyber Security

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) คือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศบนโลกไซเบอร์ โดยการป้องกัน การโจมตี หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญต่อองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การโจมตีด้วยไวรัส การโจมตีด้วยมัลแวร์…

VA scan

VA scan หรือ Vulnerability Assessment scan คือกระบวนการค้นหา จำแนก และจัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือแอปพลิเคชัน เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพความปลอดภัยสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ! นี่คือกระบวนการโดยย่อ: ระบุ: VA…
Penetration Test

Penetration Test

Pentest หรือ Penetration Test คือ การทดสอบการเจาะระบบ เป็นการจำลองการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ ซึ่งอาจถูกใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์จริงได้ การทดสอบการเจาะระบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินความปลอดภัยของระบบ โดยระบุจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ การทดสอบการเจาะระบบสามารถจำแนกออกได้เป็น 3…