Cyber Security

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) คือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศบนโลกไซเบอร์ โดยการป้องกัน การโจมตี หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญต่อองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การโจมตีด้วยไวรัส การโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีด้วยฟิชชิง การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ การโจมตีด้วย DDoS เป็นต้น ภัยคุกคามเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างมาก เช่น การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ ความเสียหายต่อชื่อเสียง เป็นต้น

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

  • การป้องกัน (Prevention) การป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตี โดยการติดตั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  • การตรวจจับ (Detection) การตรวจจับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น โดยการติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ระบบไฟร์วอลล์ ระบบแอนตี้ไวรัส เป็นต้น
  • การตอบสนอง (Response) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการวางแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  • จัดอบรมพนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  • ติดตั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสม
  • ติดตามและตรวจสอบสถานะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรทุกขนาดควรให้ความสำคัญ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ องค์กรควรดำเนินการเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดี เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร